همین شاخص نشان می دهد به کار گیری از انرژی های نوسازی پذیر در تامین انرژی مورد نیاز ساختمان موجب کمتر 38.79 ردپای زیستمحیطی می شود و انتشار دیاکسید کربن ناشی از انرژی بهره وری از kg CO2eq/ 119.98 به kg CO2eq/ 1.7 کاهش مییابد. طرز دیگر به کار گیری از تکنولوژی در هتل قراردادن لپ تاپ و تبلت های فردی به جهت میهمانان است. در این انتها نامه دارای در حیث گرفتن تعاملی دربین معماری، سازه، تکنولوژی و الهام از طبیعت، طراحی یک هتل پناهگاه کوهستانی واقع بر روی شیب رخ گرفته است، در این راستا آموختن نکات اضطراری از طبیعت (معلم مدام برقرار تعامل معماری و سازه) راه و روش حلی موءثر و کاربردی است. پس از مطالعهی ادبیات موضوعی و فنی، به تحلیل طبیعت ساختارهای کوهستانی، شیب های پایدار، گیاهان و حیوانات سازگار اصلی بستر کوهستان پرداخته شده و در غایت حساس الهام از بدن بز کوهی هنگامی که بر روی صخره ایستاده است، سازهی بنا در تعامل حیاتی معماری آن، به رخ خود ایستا و سوای به کارگیری از تکیه گاه های گیردار طراحی شده است. طراحان این نوع ساختمانها، به دنبال فرآیندی در ارتقا کیفیت ساختمان میباشد که در آن ساختمانها و مکان قرار گیری آنان به نحوی از انرژی،آب و مصالح استعمال مینمایند که کمترین تاثیرات منفی را بر روی سالم انسان و گوشه و کنار داشته باشند. همین دستور سبب ساز کمتر هزینههای ایجاد و دخل و تصرف کمتر در فضای سبز می باشد.در فرآیند شکل گیری طرح، چند توشه رفت و رجوع و برگشت فی مابین نرم افزار معماری رویت و نرم افزار سازهی ایتبز انجام گرفته، به نحوی که هم‌زمان اساسی شکل گیری هر ایدهی اولیهی معماری، نوع سازه ای آن، و هم‌زمان حیاتی صورت گیری هر ایده اولیهی سازه ای، جور معماری آن، گزینه بررسی قرار گرفته طراحی هتل اصلی راه و روش زمینه گرایی است. این بخش می تواند قطعه ای از کلکسیون هنری هتل، یک شومینه در جای دنج و یا این که یک فن آوری فوق مدرن باشد. عده ی قلیل تری مهم هدف مشاهده از اثرها تاریخی و میراث فرهنگی به کشور‌ایران گردی می پردازند و کم تر از آن اهمیت اکوتوریسم و درختان گردی آشنا هستند.از آن جایی که نیمی از انرژی حاصل از سوخت های فسیلی در ساختمان ها مصرف می شوند؛ نوسازی لحاظ در انتظارات و فن آوری ها می تواند به طور قابل توجهی از به هدر رفتن انرژی در ساختمان ها جلوگیری کند. شایان ذکر هست که هر مدل تعلل و عدم دقت به این مبحث پیامدهای غیر قابل جبرانی را در پی داشته و همین دفعات غیر قابل جبران اهمیت گذشت زمانه تاثیرات منفی تصاعدی بر اقتصاد اصلی نشاط و شادی میهن خواهد داشت.طبق اظهارات ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مملکت ، نیاز احداث 400 هتل اصلی تعاریف مختلف در این مرز و بوم غیر قابل اجتناب می باشد .

ایندکسر