به عنوان مثال، وقتی از دادههای مشتریان به جهت تخصیص آن ها به یک مجموعه مختص (مثل بزرگسالان جوان) استفاده شود، بعد از آن عملیات دستهبندی انجام کتاب دانشگاهی قم شده است. در صورتی که از دادهها برای پیشبینی از دست دادن مشتریان استفاده شود، از طریق پیشبینی در یادگیری ماشین به کارگیری شده است. در صورتی که از شبکههای عصبی مصنوعی برای مرور تصاویر (مثلاً از بالا به زیر یا این که از چپ به راست) استفاده شود، به آن شبکه عصبی پیچشی (شبکه عصبی کانولوشن | Convolutional Neural Network) گفته می گردد که آن را اهمیت سرنام CNN میشناسند. به همین زمینه در هوش مصنوعی کانال عصبی بازگشتی (Recurrent Neural Network) گفته میشود. می توان یک نتورک عصبی را به یاد‌آوری قبلی به میزان محدود وا داشت. هنگامی خودرو چنین الگوهایی را بیاموزد، میتواند پیشبینیهایی را انجام دهد که انسان هیچ زمان امکان انجام آن را نخواهد داشت. همین جدول میتواند اینگونه ساخت شود که تمام توالیهای درک ممکن آزمون و اعمالی که برهان در جواب انجام می‌دهد ثبت شوند. برای اولین بار در سرزمین اساسی طرح قراردادهای مشارکتی، منتظر، ایده پرداز کتاب دانشگاهیتان را چاپ خوا هیم کرد. درصورتیکه هدفتان کسب درآمد از چاپ و فروش مکتوب دانشگاهی است مشاوره های تخصصی و مجانی بهترین استراتژی را برایتان خرید کتاب دانشگاهی زبان انگلیسی تهیه میکنند. در گزینه کتابهای ترجمه می بایست دقت داشت که در زمان در خواست، از چاپ مورد نظر اورجینال مکتوب ترجمه ای به بازار ارائه نشده باشد. هدف همین وب سایت دانلود کتاب، ارائه کتابهای PDF حساس موضوعات متعدد برای خوانندگان با هر منزلت سنی است. درصورتیکه همین کار را پشت گوش انداخته و اولی کتاب را به موقع، تحویل ندهید، دیگر هیچ گاه یک ویرایشگر نقد کتاب، کتابی به جهت شما نخواهد فرستاد! به عاملهایی که از بازنماییهای پیشرفتهتر موردی (Factored) یا ساختیافته (Structured) به کارگیری میکنند، به طور معمول «عاملهای برنامهریز» (Planning Agent) گفته میشود که در فصل هفتم و دهم کتاب هوش تصنعی و مصنوعی راسل و نورویگ راجع به آن ها مشاجره شده است. در ادامه فصل دوم درس هوش تصنعی ، چگونگی تبدیل کل این عاملها به عاملهای یاد گیرنده شرح داده شده است. در فصل سوم درس هوش تصنعی و مصنوعی نوعی از عاملهای مبتنی بر هدف به اسم «عامل حل مسئله» معرفی شده است.

ایندکسر