اکثر افرادی که دارای پرونده هایی مثل: قتل، جنایات، دزدی، طلاق، تجاوز به عنف، کلاه برداری و یا هر پرونده ای حیاتی هر موضوعی که باشد، به دنبال بهترین تهران هستند. بسیاری از اشخاص در گزینه سهم الارث خود دیتاها به اندازه ندارند که در چنین شرایطی یاری گرفتن از یک نماینده قانونی ارث بهترین مورد می باشد. مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عبارتند از وکالت قراردادی هست که به موجب آن یک عدد از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. اهمیت توجه به حوزه های متمایز که در همین زمینه وجود دارد، نماینده قانونی ها ناخودآگاه به سمت گرایش خاصی سوق وکیل پایه یک دادگستری گناباد پیدا می کنند. اما در حقوق انگلیس، حکم «عدم جواز خروج نماینده قانونی از محدوده اختیاراتش» عام و کلی هست و حتی گفته شده است که در این راستا تفاوتی میان تجاوز نماینده قانونی از محدوده وکالت کلیدی حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است) یا این که حساس سوء نیت وجود ندارد. در همین صورت، وکیل ملزم به تصویب عقد، رسمی نمودن آن و تصدیق امضاء و غیره که در این راستا حتمی است، می باشد و هم کاوش کردن خرید کننده مطلوب در موردی که زمان وکالت، فروش به مشتری معینی لحاظ نشده باشد. از طرفی وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، نماینده قانونی ملزم است در همگی اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ البته ضابطه مدنی کشور‌ایران برخلاف قوانین مدنی بعضا کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به نظر وضعیت جدیدی که پیش آمده به جهت موکل سودمندتر از مواد مشخص و معلوم شده پیشین در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت میباشد و از این جهت قابل انتقاد به حیث می رسد.

ایندکسر