آخرین فاز پروژه ، بستن پروژه میباشد ؛ هنگامی كه بازتاب تمامی فعالیتها و تلاشهای انجامشده را میتوان دید . پروژه من در رم ۳ ساله است. او در ادامه گفت: من حقیقتا بسیار، فراوان خوشحالم که در باشگاهی هستم که احساس می کنم مردمان به من اعتماد دارند. واضح میباشد که قصد من تلاش به جهت بردن بازی هست و هواداران اینتر از گروه و مربی خود حمایت خواهند کرد ولی احترام مدام وجود دارد، زیرا مردمان فراموش نمی کنند. بنا بر تمجید موسسه مدیر پروژه، سعی موقتی به جهت ساخت یک محصول، خدمات یا عاقبت اختصاصی به فرد را به عنوان تعریفی از پروژه ابلاغ میکند. طبق معمول کارفرما یا این که خریدار پروژه، حق تقدم STC را تعیین میکند؛ اولویتی که مدیر پروژه تماماً بایستی به آن اهمیت باشد، تا هر وقت تناقضی در بین همین الزامات به وجود آمد، مدیریت پروژه بداند کدام را فدای دیگری کند. قدم بعدی، یا خوب تر است بگوییم وظیفه بعدی مدیریت پروژه، چک و پیگیری فرایند انجام فعالیت است. در همین استاندارد علم رئیس پروژه در نیکی بخش ابلاغ شده است. خط مش طولانی در پیش میباشد ما چند بازی دیگر داریم و به جهت من شکی نیست که اینتر قدرتمند ترین مجموعه و لیگ و کوپا ایتالیا است. برای نمونه ابرپروژه طرح انتقال آب خلیجفارس به استان اصفهان و شش استان دیگر کشور که عملیات اجرایی آن به دستور مدیریت جمهور در اسفند سال ۱۳۹۹ دکمه خورد، به منابعی در حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان دارای نیاز دارد. باید تلاش کنم هیچ احساساتی نداشته باشم و همت کنم آن را نظیر بازی های دیگر تبدیل کنم. زمانی که در فرآیند عده نمودن منابع و پیادهسازی قرار دارید، جزئیات پروژه را تمجید و شروع به اجرای آن میکنید. به طور معمول وقتی افراد به برنامهریزی یک پروژه فکر میکنند، رغبت دارند که بلافاصله به زمانبندی کار برسند، ولی قبل از فاز عده کردن منابع، امکان ندارد به آن برسید. قبل از اینکه شروع کنید، برای این‌که معین کنید، پروژه قرار می باشد چه موضوعی را حل کند، وقت قالب پروژه دانشجویی بگذارید. در همین سطح، ابزارها و سیستم های رئیس پروژه به جهت متدولوژی های مختلف، تخصصی سازی شده است. به منجر این اهمیت و قدمت، ترجمه را از جنبههای گوناگون می توان آیتم توجه قرار داد؛ اما آنچه ما در گفتوگوهای پیشین ایبنا دنبال کردهایم، تمرکز بر نقش تعریف و تمجید پروژه فکری به جهت مترجمان در زمینه اثر ها فکری و فلسفی است.

ایندکسر