به طور کلی می توان به یاری شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا این که کمتر داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. این شیر ها همانند شیر های کنترل جهت به شکل نرمال باز و نرمال بسته نیز می قدرت تقسیم بندی نمود. شیر های کنترل فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آن ها می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و یا کاهش داد. تجهیزاتی نیز نظیر هوزرکها و فایرباکسها جز سیستم خشک طبقه بندی میشوند. فشار شکن مدولار هیدرولیک ، شیرهای کاهنده فشار اهمیت عملکردی گوناگون از شیرهای فشار شکن که از فشار محل ورود ( به جهت نمونه پمپ) متأثر میشوند شیرهای کاهنده فشار به جهت تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم اساسی یا این که فرعی ( برای نمونه فشار اکچوئیتور ) گردیده اند . مورد ها استعمال از سوپاپ کارتریجی سان هیدرولیک حیاتی کارایی مستقیم در حفاظت از پمپ هیدرولیک جابجایی ثابت و شیر در اختیار گرفتن جهت در زمان مسدود شدن ناگهانی خروجی پمپ هیدرولیک و یا این که محدود نمودن فشار بیش از حد دارای ارتباط مهم تجهیزات جبران کننده فشار پمپ هیدرولیک و یا حفاظت از عملگرهای مدار اعم از جک و هیدروموتور در در مقابل شوک فشاری ناشی از روش اندازی و یا این که توقف توشه اهمیت اینرسی بالا میباشد. همین دسته شیر فشنگی در مدار از پمپ هیدرولیک و عملگرها حفاظت نموده، لذا در همه مدارات هیدرولیک دست کم یک ریلیف والو موجود میباشد. در این حالت جلوی عبور یک نصیب از جریان یا کل آن را مسدود می نماید. تولید کننده شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار بایستی از کمپانی استاندارد میان المللی ASME مجوزهای حتمی شیر فشار شکن خانگی را دریافت کند. در وب سایت کمپانی سان هیدرولیک Sun Hydraulics جهت گزینش مطلوب شیر اطمینان کارتریجی گزینههایی وجود دارد که اهمیت گزینش آنها، بطور اتومات تارنما شرکت، کد فشارشکن کارتریجی سان آیتم حیث را توصیه مینماید. شیر فشار شکن کاتریجی یا شیر اطمینان کاتریجی یا فشارشکن فشنگی سان هیدرولیک به طور معمول در مدار به طور نرمالی بسته قرار گرفته و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار از حد مجاز و یا این که جهت ثابت نگه داشتن اختلاف فشار میان جریان ورودی-خروجی و بصورت دو، سه یا چهار راهه طراحی شده اند.

ایندکسر