وى حیاتی اشاره به استفاده از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش منجر انتقال وزن تن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به بیرون مى شود. ايـن فـرمـول سـايـز كـفـش اروپايي را معین مي كند كه کلیدی سايز كـفشـهاي كشورمان هماهنگي دارد. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آن ها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. 16-به پا كردن كفشهاي گشاد نيز باعث ميگردد تا پاها تاول بزنند و شخص از تعادل كافي هنگام رویه رفتن برخوردار نباشد. عوارضي مثل انحراف انگشت شست پا، ميخچه، تاول و خميدگي انگشتان، دردهاي مزمن كمر ، دردهاي مفاصل ، زانو ،پاشنه پا و خستگيهاي زودرس، پيامد مستقيم استعمال از چنين كفشهايي است. 15- عارضه ها پوشيدن كفشهاي تنگ شامل: پينه پا، ميخچه، دردهاي مفاصل، درد زانوها و پاشنه پا و خستگي زود رس ميباشد. اميدواريم فرهنگ پوشيدن كفش و اطلاع رساني در اين زمينه آن قدر زياد شود تا به جايي برسيم كه در واقع كفشهاي استاندارد را دوست داشته باشيم و بخريم. 11-براي امتحان كردن كفش حتما بندهاي كفش را بطور كامل ببنديد و آنگاه بايستيد و تعدادی گام روش برويد تا كاملا از میزان تن كفش کفش اسپرت پسرانه بافتنی اطمينان حاصل كنيد. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. وى ادامه داد: تداوم در استفاده از اين كفش ها سبب ساز عده شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مى شود.اين ناهنجاريها به طور معمول دردهاى اندوهگین كننده اى را درافراد ايجاد مى كند كه تغيير شكل استخوان پا برگشت ناپذير می باشد و در نتيجه شخص مجبور به پوشيدن كفش سفارشى مى شود. امروزه جهت ايجاد رفاه دستگاههايي جهت واكس كفش ايجاد شدهاست كه به آن دستگاه درخشان كننده كفش ميگويند كه به وسيله يك يا دو برس كه به شکل اسمان قرار دارا‌هستند رويه و كنارههاي كفش را تميز مينمايد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت کفش پسرانه اسپرت 10 ساله.

ایندکسر