میشینا و همکاران (2012) نشان دادهاند کهسهامدارانقضاوتهای اعتباری را بر پایه علامت ها و نشانههای مثبت و منفی مربوط بهاعتبارشرکت (فعالیتهای اجتماعیمسئولانه و غیرمسئولانه) انجاممیدهند. بر روی نیز رفته،یافتههای اینپژوهش دارای پیامدهایخطمشی مهم از نظر اهمیت و اثر ساختار جایزه بر مشارکت شرکت در فعالیتهای اجتماعی غیرمسئولانه نامه درخواست خرید کردن دوربین مداربسته میباشد. آن ها بر لزوم فراهم سازی هر چه عمده و بهتر مناطق تاریخی و باستانی اشاره کردند و بر کلیدی سپس مکانی وقایع و رویدادهای سیرة شریف نبوی و لزوم فعال سازی مجال های سرمایه گذاری در اماکن تأکید ورزیدند. اهمیت همین پروژه از چارچوب داخلی و ملی تجاوز کرده و به موضوعی دارای در دنیا اسلام تبدیل شده است. در آن آتش سوزی بخش اعظمی از گنجینه های قرآن و کتب نفیس از در بین رفت. از دیگر وظایف این بخش دریافت و انتقال کتاب های موقوفه ا ی می باشد که برخی از مردمان در روزگار حیات خویش یا این که آن‌گاه از مرگ به جهت کتابخانه وقف می کنند. همین دستور سبب تشویق و ارتقاء امکان بنا از طریق مشارکت بخش خصوصی خواهد شد. استدلالهای نظری فوق نشان میدهد که دارای اخلاقیمدیرعاملان و مشروعیت عملکرد آنهامیتواندموجبشود تاآنها بدون بیاعتبار نمودن خویش یا شرکت خودریسک بیشتریبکنند (از طریق مشارکت در فعالیتهای اجتماعیغیرمسئولانه).این اثر در صورتی تشدید خواهد شد که مدیرعاملاناثرات منفی بالقوهفعالیتهای اجتماعیغیرمسئولانه رادست کمبگیرند. افزون بر آن، کلیة آثار تاریخی و باستانی در این حیطه به طور تام محصور و مراقبت خواهد شد. افزون بر این، شامل توسعة زیرگذر در تقاطع کمربندی مهم مسیر قبا، توسعة بخشها تجاری و بازارها، توسعة ایستگاه های حمل و نقل و مونوریل و بهسازی نمای مجتمع ها در طول مسیر نیز می گردد. این سالن شامل 22 چادر می شود که مساحت هر یک از همین خیام به 256 متر مربع می رسد. فرستاده گرامی هر شنبه، گاه به صورت پیاده و گهگاه به صورت سواره به همین مسجد می رفتند و در آن دو رکعت نماز می گزاردند. پژوهش فوق به بررسی توسعة مسجد قبا از روش احداث صحن ها، ایجاد ایستگاه هایی در اطراف آن و مسقف نمودن ایستگاه ها دارای سایبان می پردازد. دارای توجه به اهداف پژوهش، شیوه آماری از جور پنل یعنی باز‌نگری وجود ارتباط در میان متغیرها از نحوه رگرسیون میباشد. کریم ومهربان (2018)، به بررسی ارتباط بینمسئولیت اجتماعی وساختارغرامتمدیرعاملشرکت پرداخته است.

ایندکسر