براین اساس به جهت اجرای مدل، نقشههای کاربری زمین حوزه‌ مطالعاتی می بایست دوباره طبقهبندی می­شدند. بهاینترتیب نقشهی های کاربری سالیان 1383 و 1393 دوباره طبقهبندی شدند تا اجرای مراحل مدلسازی به جهت هر یک از آنان انجامپذیر شود. مدلهای دیگری از همین گیرنده ها علاوه بر امکان های ذکر شده یک فرستنده و گیرنده برد کوتاه LPD در محدوده فرکانسی UHF-ISM را دارا هستند که این امکان را به کاربر می دهد در شکل نیاز بتواند رابطه رادیویی بی سیم را اساسی کاربری دیگر تا شعاع ۲ کیلومتری برقرار نماید. پس از انجام این کار، با به کار گیری از ماژول Land use Classification در برنامه L-THIA GIS/NPS به هر یک از طبقات کاربری زمین کدهایی از 1000 تا 7000 اختصاص دیتا شد و نقشههای کاربری زمین بهصورت لایههای رستری موردنیاز برای اجرای دسته تبدیل شد. تکیه بر سیستم GPS به منظور مدیر ازدحام هوایی از حالا تا آینده به تیتر بخش بیشتر ای از برنامه های ملی بوده است. بخش های شمالی استوا را شمالی یا N تمجید و بخش های جنوبی را جنوبی یا این که S می گویند. کنترل: (CONTROL) بخش در اختیار گرفتن سیستم، ردیاب ماهواره ای شامل تمامی ایستگاههای ساکن در بر روی زمین است، این ایستگاههای در دست گرفتن زمینی در تمامی جای زمین متفرق هستند، این ایستگاهها در مسیر حرکت ماهواره های سامانه GPS ساخته شده اند و دارای ساعت اتمی Atomic Clock” ماهواره ها هماهنگ هستند، ایستگاه های زمینی ارتفاع زمین از مرحله دریا را اهمیت ماهواره ها مخابره می کنند. فضا: (SPACE) این قسمت که به بخش فضایی معروف هست در خارج از جو زمین فعال است و به وسیله ۲۴ ماهواره فعال کلیه کره زمین را جاروب می کند. مزیت همین مدل، عدم نیاز به کالیبراسیون جور دارای دادههای واقعی هست چون حیاتی واردکردن دادههای بارش و مجموعه هیدرولوژیکی خاک و نقشهی کاربری اراضی در واقع گونه اهمیت موقعیت حوزه‌ اجرا می­شود و به نوعی کالیبره می­گردد. در واقع استعمال ازCN در L-THIA یک جایگزین معمولی و مطلوب به جهت مدلهای هیدرولوژیکی پیچیدهای هست که به دادههای متعددی نیاز دارا‌هستند و اکثر زمان ها به جهت بیش تر بخش ها در دسترس نیست(15). در واقع فقط یک جی پی اس خاص به جهت خودرو شاهین وجود ندارد و هر کسی می تواند بر مبنا دارایی و نیازش، از در میان انواع متعدد ردیاب یکی را انتخاب کند. اگر‌چه به جهت انتخاب و خرید کردن جی پی اس مناسب، نیازی به فهمیدن چگونگی کارکرد دستگاه های GPS وجود ندارد، اما شعور چگونگی کارکرد همین سیستم ها، می تواند به تصمیم گیری بهتر در انتخاب بهترین سیستم GPS یاری کند. در رخ 1-4 ، جزئیات کد C / A و در رخ 1-5 ، پیام های ناوبری شرح داده شده است. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم جی پی اس جک اس 5 لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر