ازانواع دیگر پمپ هیدرولیک می توان به پمپ های ژیراتوری هیدرولیکی اشاره نمود.پمپ های ژیروتوری هیدرولیکی مهم دنده های سیکلوئیدی بوده و از مدل پمپ های جابجایی مثبت محسوب می شوند. همین شیرها قابلیت کنترل یا تنظیم سرعت حرکت صدها را فراهم می آورند. صرفا در همین شکل می باشد که شما واقعاً از حالت و کارایی روغن هیدرولیک سیستم خود مطلع خواهید بود. در واقع، در همین سیستم ها انتقال قدرت به وسیله جریان سیال پر فشار در خطوط انتقال (لولهها و شیلنگ ها) ساخت می شود. پس از در اختیار گرفتن فشار و تعیین جهت جریان به وسیله شیرها، سیال تحت فشار به سمت عملگرها (سیلندرها یا این که موتور های هیدرولیک) هدایت می شود. بدیهی میباشد که روغن سبب روانکاری عنصرها لغزش مانند اجزای پیستون در باطن سیلندرها می شود و از خوردگی اجزا هم پرهیز می کند. سیلندرها و موتورها دو نوع حیاتی دستگاه های محرک هستند. در دسته جابه جایی متغیر، حالت برگه زاویه گیر بوسیله مکانیزم های دستی، سرور کنترل و سیستم جبران کننده فشار تنظیم می گردد. نوع مثانه ، گونه دیافراگم ، جور پیستونی ، دسته فنر و دسته بارگیری شده در وزن ، گونه های متمایز از باتری ها هستند. استعمال از روغن در این سیستم ها چه مزایایی دارد؟ مایعات از درگاه مکش یا ورودی پمپ به محل خروجی توسط پمپ ها که اساسی یک گوشه و کنار بسته مکانیکی اند منتقل می شوند. مایعات جرم ناپذیرند. این خاصیت بی آلایش اما مهم، سبب ساز شده که از مایعات به تیتر ابزاری به جهت تبدیل و انتقال کار مکانیکی استفاده شود. ولی چرا به جای سیستم های دیرین انتقال انرژی، بهتر هست از هیدرولیک و پنوماتیک استفاده شود؟ البته هنگامی دست یا انگشت خویش را به جهت پیدا نمودن شکاف در ارتفاع حرکت می دهند، در رخ رسیدن به سوراخ، مایع نظیر یک سرنگ به داخل پوست تزریق می شود. در نخست روغن درون مخزن پس از گذشتن از صافی، از شیوه لوله وارد پمپ می شود. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت فشار شکن هیدرولیکی.

ایندکسر