در یک پروژه خانه هوشمند، به مجموعه سختافزار و نرمافزارهایی که جهت مانیتورینگ و در دست گرفتن یکپارچه تجهیزات و وسایل در ساختمان کارگزاشتن می‌شود BMS گویند. امروزه تمامی بخش های متعدد زندگی ما پایین اثر گذاری تکنولوژی قرار گرفته و بدیهی میباشد که محل سکونت به تیتر یکی از مکان هایی که روزگار متعددی را در آن سپری می کنیم، از همین قاعده مستثنی نخواهد بود. بسط فناوری داده ها سبب ساز شده تا سطح رفاه زندگی اشخاص ارتقا پیدا کند. تجهیزات و امکانات منزل هوشمند در تهران و سایر شهرها امنیت، عملکرد و کیفیت زندگی افراد را ارتقا میدهد. در سیستم SMART ، یک سطح هوشمند منطقی به جهت کاربر تعریف میشود که حساس برنامهریزی و کنترل اتوماسیون ساختمان در همه فضاها، و اهمیت سطح دسترسی برنامهریزیشده در قالب سناریوهای هوشمند، قابل اجرا است. 1. خروجی: خروجی مدار، طبق معمول مصرفکنندهها و یا این که عملگرهایی هستند که به محض دریافت فرمان، عملی را انجام میدهند، بهطور نمونه حیاتی تغییر وضعیت اهرم شیر گاز، مسیر گاز مسدود شده و از نشت گاز جزوه منزل هوشمند پرهیز میشود. یک یخچال فریزر هوشمند میتواند بفهمد که شیر یا نان کل شده میباشد و به سوپرمارکت توصیه خرید بدهد. مجموعه اجرای سیستمهای هوشمند آن‌گاه از اتمام کار به وسیله مهندس الکتریسیته و تأسیسات، سیستمهای بررسیشده را در محلهای موردنیاز خویش قرار داده و از طریق نرمافزار به تجهیزات متصل میکنند و برنامهای که قبلاً بررسیشده و کارفرما تأیید کرده را به تجهیزات انتقال میدهند. هوشمند سازی علمی است که به وسیله آن می توان عمده تجهیزات داخلی و خارجی ساختمان را بوسیله پروتکلهای خاص، در اختیار گرفتن و رئیس کرد. منزل هوشمند محیطی است پویا و اساسی صرفه اقتصادی که عنصرها مهم همین سیستم یعنی سامانه ها و خدمت ها و روابط میان آن هاست.در واقع یک محفظه هوشمند محیطی هست که اجزای داخلی آن به واسطه یک ارتباط منطقی در تعامل اساسی یکدیگر می باشند.از نظر صرفه اقتصادی حداقل 10% کاهش هزینه ها را به ملازم دارد بازار در بین المللی خانه های هوشمند در 4 تیم بازار های محصولات ، کاربر آخری ، بازار فناوری و برنامه های کاربردی جا می گیرد. حمایت از ساخت داخلی مرز و بوم و تشویق مصرفکنندگان به خرید کردن محصولات داخلی باعث به رویش اقتصاد و توسعه ملی خواهد شد. به خصوص که کل محصولات ارائه شده تا 5 سال دارای ضمانت می باشند که در این مدت هر مشکلی برای محصولات پیش بیاید شما می توانید به نمایندگی های فروش آن مراجعه نمایید.

ایندکسر