به علاوه نظیر همین کلمه که به جهت حضرت یوسف آمده، در سوره قصص برای حضرت موسی دارای یک واژه و کلمه بیشتر آمده است. و اساسی یوسف،دو جوان دیگر وارد زندان شدند.یکی از آن دو(نزد یوسف آمد و)گفت:من در خواب خود را دیدم که(انگور را)برای شراب می فشارم و دیگری گفت:من خود را در خواب دیدم که بر سرم نانی می برم و پرندگان از آن می خورند،ما را از تعبیروتفسیر خوابمان با خبر ساز! ما رفتیم و درگیر مسابقه شدیم و یوسف را که کوچک بود و بضاعت مسابقه دارای ما را نداشت نزد وسایل خویش گذاشتیم، البته چنان مشغول همین عمل شدیم که کلیه چیز، حتی برادرمان را فراموش کردیم و در این زمان گرگ او را اینستا یوسف اسدی خورد! «بدین گونه ما یوسف را در آن مرزوبوم تمکّن بخشیدیم، و تا به او تأویل رؤیاها را بیاموزیم». آفریدگار میخواست تأویل احادیث را به یوسف بیاموزد؛ به همین استدلال بود که او را مدّتی در تاریکی چاه نگهداشت تا در آن تاریکی، درسهایی را فرابگیرد و زمینههایی به جهت فهم و شعور رویا در او به وجود آید. مگر شما هم هزینههای میلیاردی برای تولید سریال یوسف(ع) در اختیار نداشتید؟ مفسّران براى این پرسش احتمالاتى دادهاند؛ نظیر اینکه برخی گفتهاند گوینده، یکى از کارکنان یوسف بوده و فریاد زده که شما کاروانیان دزدید و آگاهی از فرمان یوسف (قرار دادن پیمانه در توشه یکى از کاروانیان) نیز نداشته است. دومی هدف پروردگار از این برنامه آن بود که حضرت یوسف از پدر قطع شود و به دیار پرهیز بیاید و اینگونه ساخته شود. حضرت یعقوب مرگ یوسف را اعتقادوباور نکرد و به آنان گفت: نفس شما، گناهی تبارک را در حیث شما آراسته است، و برای شما آسان جلوه دیتا است. او اساسی برادران به نیکی کردار کرد و اصلی فرستادن پیراهنش برای یعقوب چشمان نابینای او را بینا کرد. بعد از آن به شکرانه پروردگار پرداخت که چه خوی لطیفى در دفع بلایاى پهناور از وى کرد و چه سلطنت و علمى به او ارزانى داشت. از این سیر ماجرا که برادران یوسف را به چاه انداختند سپس کاروانیانی آمدند و حضرت یوسف را از چاه در آوردند، در مصر او را فروختند، عزیز مصر او را خریداری کرد و به منزل خویش آورد، اولین هدف این بود که یوسف را به موقعیّت بالایی برساند. علّت این که حضرت یعقوب سخنان آنها را اعتقاد نکردند این بود که میدانستند خواب یوسف، قطعاً محقق خواهد شد، پس یوسف به همین زودی از عالم نخواهد رفت. برای کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از آهنگ یوسف اسدی ، شما ممکن است می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر